Tuesday, July 23, 2013

S.Dariaus ir S.Girėno skrydžiui skirta aviacijos šventė Kaune

Kelios foto iš Kau­ne šeš­ta­die­nį (2013 liepos 20 dieną) vykusios avia­ci­jos šven­tės, skir­tos Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no skry­džio per At­lan­tą aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui pa­mi­nė­jimui.
Trumpai prisiminti, kas primiršę: S. Da­rius ir S. Gi­rė­nas 1933 me­tų lie­pos 15 die­ną lėk­tu­vu "Li­tua­ni­ca" iš­skri­do iš Niu­jor­ko į Kau­ną. Jų skry­dis nu­trū­ko po 37 va­lan­dų mi­nu­čių tuo­me­ti­nė­je Vo­kie­ti­jo­je, o ka­tas­tro­fos ap­lin­ky­bės taip ir li­ko mig­lo­tos.No comments: